หน้าแรก

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”

เดินทางเข้าร่วมนำเสนองาน ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0 comments

ดูรายการย้อนหลัง อาร์ดคอข่าว ททบ.5 ประเด็น “เร่งสร้างนักรบไซเบอร์…รับมือภัยคุกคาม”

27 กันยายน 2560 เวลา 16.20 น. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์ในรายการฮาร์ดคอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ ททบ.5  ประเด็น “เราจะสร้างนักรบไซเบอร์อย่างไร” โดยนางสาวปริยา เนตรวิเชียร เป็นผู้ดำเนินรายการ  /คุณสุรกิตติ์ โปรดิวเซอร์ควบคุมรายการ ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2560 ช่วงเวลา 18.20 น https://www.youtube.com/watch?v=J97CFxozJMY

0 comments

ออกรายการอาร์ดคอข่าว ททบ.5 ประเด็น “เร่งสร้างนักรบไซเบอร์…รับมือภัยคุกคาม”

27 กันยายน 2560 เวลา 16.20 น. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์ในรายการฮาร์ดคอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ ททบ.5  ประเด็น “เราจะสร้างนักรบไซเบอร์อย่างไร” โดยนางสาวปริยา เนตรวิเชียร เป็นผู้ดำเนินรายการ  /คุณสุรกิตติ์ โปรดิวเซอร์ควบคุมรายการ ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2560 ช่วงเวลา 18.20 น    … Read more »

0 comments

ให้สัมภาษณ์สำนักงาน BBC Thai เรื่อง “นักรบไซเบอร์ไทย” 21 ก.ย. 60

21 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBCไทย เกี่ยวกับเรื่อง “นักรบไซเบอร์: อาชีพนี้เหมาะกับคุณหรือไม่” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นำเสนอในเว็บไซต์สำนักข่าว BBC ไทย เข้าอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  http://www.bbc.com/thai/thailand-41343787# ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBCไทย เกี่ยวกับเรื่อง “นักรบไซเบอร์ไทย” เมื่อวันที่… Read more »

0 comments

วิทยากรอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning” รุ่นที่2 ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning” และได้รับเกียรติจาก ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ทรงม้า และ อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมณ์นก มาบรรยายเรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Technology-Based Learning วันที่ 31… Read more »

0 comments

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษา ในหัวข้อ “อินโฟกราฟิก” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการ โดยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม http://www.itprogram.sci.dusit.ac.th/category/activities/  MORE

0 comments

วิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในหัวข้อ. – ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 – การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี – การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Tech-base

0 comments